Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

СТМ ЕВРО - БУЛМЕДИК"ООД организира провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване Заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие с Наредба № 3 на МЗ/ 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и с Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите "СТМ ЕВРО - БУЛМЕДИК"ООД разработва ежегодни анализи на здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи, издава Заключения на пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа и дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

При необходимост се работи и с медицински специалисти от следните области:
- УНГ;
- Офталмология;
- Стоматология;
- Образна диагностика (ехография на вътрешни органи);
- Неврология;
- Хирургия и ортопедия;
- Клинична лаборатория;

 
2019, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Политика за защита на личните данни
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ