Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Изготвяни от нас документи

Изготвяни от нас документи

1.Изготвяне на декларация по чл.15
2.Книга за начален инструктаж
3.Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
4.Заповед за работно време;
5.Заповед координатор при пожар;
6.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;
7.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;
8.Заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;
9.Заповед – място за пушене;
10.Заповед – ЛПС;
11.Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
12.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
13.Заповед за определяне на видовете инструктаж
14.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
15.Програма за провеждане на начален инструктаж и периодичен инструктаж
16.Програма за провеждане на инструктаж на работното място
17.Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
18.Заповед за провеждане на изпит с новопостъпили
19.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО
20.Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство
21.Регистър за регистриране на трудовите злополуки.
22.Заповед лице, водещо регистъра на трудови злополуки.
23.Декларация за трудова злополука – образец
24.Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд - документи
25.Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд
26.Длъжностни характеристики- допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд
27.Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/
28.Заповед за прилагане на физиологичен режим на труд и почивка
29.Правила/инструкции / за безопасни и здравословни условия на труд
30.Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
31.Правила за първа долекарска помощ
32.Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО
33.Дневник за контрол годността на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
34.Програма за извършване на оценка на професионалния риск
35.Оценка на риска
36.Програма за намаляване или премахване на професионалния риск
37.Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.
38.Правилник за вътрешния трудов ред
39.ПАБ-План за действие на личният състав при природни бедствия, пожари и аварии.
40.Книга за регистриране на положения извънреден труд
41.Протоколи за измерване параметрите на работната среда
42.Протоколи от измервания на електрооборудването
43.Наличие на квалифициран електротехнически персонал за поддържане на електрооборудването.
44.Ежегодна преквалификация.
45.Книга за регистриране на движението на трудоустроените.
46.Противопожарен режим
47.План за евакуация
48.Книга за отчитане на удълженото работно време
49.Противопожарно досие в връзка с Наредба № 1-209 /22.11.2004г.


 
2024, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Изготвяни от нас документи
 
Изготвяни от нас документи