Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Нормативни документи

Нормативни документи

Закон за безопасни и здравословни условия на труд - ДВ бр.102/2006

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - ДВ бр. 88/2004


НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на  извършване на оценка на риска – ДВ бр. 47/1999


НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи-ДВ. бр.102/2006


НАРЕДБА № 15/1999 за условията,реда и изискванията за въвеждане  на физиологични режими на труд и почивка - ДВ бр.54/1999


Кодекс на труда

 
2024, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Нормативни документи
 
Нормативни документи