Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Обслужване от служба по трудова медицина

Обслужване от служба по трудова медицина

Обслужването от Служба по трудова медицина се извършва съгласно ЗЗБУТ и Нардеба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, включва:

- Всички дейности по ОЦЕНКА НА РИСКА;
- Съдействие за извършване измервания на ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА;
- Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед;
- Изготвяне и поддържане на Лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител;
- Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка съобразно с натоварването на труда и вредностите на работната среда;
- Организиране и провеждане на обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
- Консултации свързани с изготвяне на всички видове заповеди;
- Консултации свързани със закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативна доментация;
- Консултации свързани с изготвянето на Инструкции за безопасност при работа;
- Консултации свързани с изготвянето на длъжностни характеристики;
- Консултации свързани с учредяване на КУТ (ГУТ);
- Консултации във връзка с необходимите за използване лични предпазни средства;
- ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 !!!


 
2023, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Обслужване от служба по трудова медицина
 
Обслужване от служба по трудова медицина