Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Оценка на риска

Оценка на риска

Оценката на риска се извършва в съответствие с Наредба №5 от 11.05.1999 г. за оценка на риска за здравето и ефективността на работата на системите и средствата за отстраняване на риска и за начина и периодичността на оценката на риска.

Тук са включени следните дейности:
- Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;
- Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
- Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;
- Изработване на карти за за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;
- Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
- Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;
- Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;
- Изготвяне на препоръки за предприемане на необходимите допълнителни мерки за подобряване на здравето и безопасността при работа;

ОЦЕНКА НА РИСКА СЕ ИЗГОТВЯ БЕЗПЛАТНО!!!


 
2023, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Оценка на риска
 
Оценка на риска