Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Съдействие за измервания на факторите на работната среда

Съдействие за измервания на факторите на работната среда

Разполгаме с Акредитиран орган за контрол от ИА БСА, като извършваме измервания на факторите на работната среда и електробезопасност в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 и всички действащи нормативни документи. За всеки обект се издават Протоколи и Сертификати за съответствие.

Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.

Обхвата на органа за контрол за измерване на факторите на работната среда и електробезопасност, са следните:

- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса "Zs" на контура "Фаза-защитен проводник";
- Измерване на шум в работна и околна среда;
- Измерване съпротивление на изолацията;
- Измерване съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни инсталации;
- Измерване на вентилационни и климатични инсталации;
- Контрол на прекъсвачи за защитно изключване;


 
2024, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Съдействие за измервания на факторите на работната среда
 
Съдействие за измервания на факторите на работната среда